Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 3/2014
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovenia § 6 a § 4 ods. 3, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o niektorých podmienkach držania psov na území Mesta Banská Bystrica (ďalej len „nariadenie”).

§ 1
Úvodné ustanovenia
1. Predmetom tohto nariadenia je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na území mesta:
  • a) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa;
  • b) úprava podrobností o vodení psov;
  • c) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný;
  • d) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný;
  • e) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.
2. Nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa alebo osobu, ktorá psa vedie.


§ 2
Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky
1. V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky vydá Mesto Banská Bystrica držiteľovi psa náhradnú evidenčnú známku za úhradu vo výške 3,50 euro. Nevrátenie evidenčnej známky psa pri jeho odhlásení z evidencie sa považuje za jej stratu a držiteľ psa je povinný uhradiť poplatok vo výške 3,50 € v hotovosti.

§ 3
Podrobnosti o vodení psa
1. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie kontrolných orgánov, preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou.
2. Vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

§ 4
Zákaz voľného pohybu psa
1. Zakazuje sa voľný pohyb psov na verejnom priestranstve na celom území mesta, okrem výbehu a cvičiska pre psov vybudovaného mestom na verejnom priestranstve, ktoré je oplotené a označené v uvedenej lokalite: Tatranská ul., pozemok KN-C 2495/1 - severne od športového areálu.

§ 5
Zákaz vstupu so psom
1. Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach:
  • a) do objektov verejnej správy, školských, zdravotníckych, športových a kultúrnych
  • zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta;
  • b) do priestoru verejných detských ihrísk a pieskovísk;
  • c) do cintorínov a na pietne miesta;
  • d) na kúpaliská.
2. Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené. Toto označenie zabezpečí vlastník, správca alebo užívateľ budovy alebo zariadenia umiestnením vhodného piktogramu alebo textu.
3. Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov s výnimkou vstupu na miesta uvedené v odseku 1 písm. b). Zákaz vstupu sa ďalej nevzťahuje na psov používaných pri záchranných prácach a pri plnení úloh civilnej ochrany.

§ 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích výkalov, po znečistení toto bezodkladne odstrániť z verejného priestranstva a uložiť na určené miesto.
2. Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad, resp. symbolom označené koše na psie výkaly.
3. Držiteľ psa, ktorý má psa prihláseného do evidencie, si môže na meno psa každý rok na Mestskom úrade v Banskej Bystrici bezplatne prevziať 720 ks hygienických vreciek na zber psích výkalov. V roku, v ktorom držiteľ psa prihlási psa do evidencie, môže si bezplatne prevziať alikvótny počet vreciek na zber psích výkalov zaokrúhlene na štvrťrok.

§ 7
Kontrola
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú príslušníci Mestskej polície v Banskej Bystrici a poverení zamestnanci Mesta v Banskej Bystrici.

§ 8
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté všeobecne platné právne predpisy a platné všeobecné záväzné nariadenia mesta Banská Bystrica.
2. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2011 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 199/2007 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta.
3. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1254/2014, dňa 11.02.2014. Účinnosť nadobudne dňom 01.03.2014.


Mgr. Peter Gogola
vtedajší primátor mesta Banská Bystrica

 
Vitajte na stránkach Kynologického klubu LOVELY DOG
venovaných výchove a výcviku psov.
Ak potrebujete pomoc s výchovou a / alebo výcvikom psa, neviete si rady so svojim psíkom v nepríjemných situáciách, radi vám budeme nápomocní pri odstránení problému.
Máme za sebou dlhoročnú skúsenosť s výcvikom a spolunažívaním s našimi psami, mnoho poznatkov zo súťaží a skúšok, veľa prečítanej literatúry a absolvovanie seminárov s top školiteľmi.
So svojimi psíkmi sme sa neraz postavili na víťazné stupienky medzinárodných súťaží, samé sme skúsili, čo funguje a čo je treba zmeniť. Umiestnenie na 6. mieste na Majstrovstvách sveta hovorí, že sme pracovali správne a šľapali sme kynologickej špičke na päty.
So svojimi psami stále aktívne pracujeme.