Cviky na Vianočný pretek o pohár KK Lovely dog 2017, trieda PROFESIONÁL

Všetky cviky sú vybraté zo skúšobného poriadku Obedience, platné od 1.2.2017.  Poriadok nájdete na stránke www.dog-obedience.sk. Cviky sú trošku upravené, aby to bolo jednoduchšie pre našich súťažiacich.
Všeobecné ustanovenie: Háravé sučky je potrebné nahlásiť vopred. Počas cvikov je zakázané používať pamlsky, alebo inak motivovať psa držaním hračky, či pamlsku v ruke. Pamsok môžete psovi dať, keď rozhodca cvik ukončí. Tiež nie je povolené na psa rozprávať okrem úvodných povelov, či povelov počas zmeny rytmu chôdze. Všeobecné zrážky bodov pri každom cviku - krivé prisadnutie, krivé priradenie sa, vyvalenie sa na bok v ľahu, krivé ľahnutie, pomalé zaujatie polohy sa rieši zrážkou 0,5 boda, malá pomoc telom - zrážka 1 bod, veľká pomoc telom - zrážka 2 body, 50% bodov bude odrátaných z každého cviku pri použití pamlsku.

Cvik č. 1   Dlhodobé odloženie v ľahu v skupine 1 minúta, psovodi v dohľade             10 bodov
Cvik začína základným postojom psovoda so psom pri ľavej nohe. Na pokyn rozhodcu psa odpúta z vodítka, vydá povel „ ľahni”. Pes musí okamžite zaľahnúť pri nohe psovoda a čakať na  ďalší povel. Na pokyn rozhodcu psovod vydá povel „zostaň” a vykročí bez obzerania sa za psom na vyznačené miesto vzdialené 5 metrov. Tam zastane otočený chrbtom ku psovi. Po 30 sekundách rozhodca velí psovodom sa otočiť čelom ku psom. Pes musí zostať v pozícii bez zmeny. Po uplynutí času vydá rozhodca povel na vrátenie sa ku psovi, psovod sa priradí do základného postoja a cvik je ukončený. Tento cvik je skupinový, v jednej skupine budú 3 - 4 psy, podľa počtu prihlásených.
Zrážka bodov: • zmena polohy - mínus 3 body • zmena polohy s posunom z miesta do 1 metra - mínus 5 bodov • odídenie psa z miesta viac ako 2 metre - 0 bodov

Cvik č. 2    Chôdza popri nohe na vodítku                                                                                15 bodov
Chôdza pri nohe je vykonávaná v normálnom a pomalom tempe na vopred stanovenej trase tvaru osmičky, kde každý pomyselný kruh má polomer cca 4 m. Pripútaný pes na vôdzke ochotne a dobrovoľne nasleduje psovoda, kráčajúc popri jeho ľavej strane, na úrovni ramena psovoda súčasne s jeho ľavým kolenom v paralelnej línii. Počas celej chôdze psovod drží vodítko v pravej ruke. Psovod so psom vychádzajú zo základného postoja, ktorý je umiestnený v strede osmičky. Opíšu jeden kruh doľava, pokračujú v tvare druhého kruhu vpravo, vrátia sa do východiskovej pozície, odkiaľ bez zastavenia pokračujú v priamom smere asi 25 m. Na tejto trase na pokyny predvedú pomalú chôdzu, pokračujú normálnym krokom a na konci sa zastavia. Ak psovod zastane, pes musí okamžite zaujať základný postoj pri jeho nohe. Na povely stewarda predvedú obraty na mieste: vľavo bok, vpravo bok, čelom vzad. Pes má psovoda nasledovať ochotne, radostne a dobrovoľne.
Zrážka bodov: • chybné každé zasadnutie (šikmé, vzadu, vpredu) - mínus 0,5 boda • použitie viac povelov - mínus 2 body • obídenie psovoda psom pri zmene smeru - mínus 3 body • iné menšie chyby - mínus 1 bod

Cvik č. 3   Odloženie v ľahu za pochodu                                                                                    10 bodov
Psovod a pes vykročia z východiskového bodu a kráčajú normálnym krokom po určenej  trase cca 10 m dlhej. Dvojica kráča normálnym krokom a na povel stewarda psovod bez zastavenia velí psovi polohu „ľahni”. Pes musí rýchlo a v priamom smere zaľahnúť bez toho, aby psovod prerušil, alebo zmenil spôsob chôdze, alebo sa obzrel. Psovod pokračuje v chôdzi v priamom smere, obchádza značku, pokračuje v priamom smere asi 2 m za psom, otáča sa a priradí sa zozadu ku psovi do základného postoja. Na povel "K nohe" sa pes posadí. Počas celej trasy rozhodca psovodovi velí, okrem záveru, kde si psovod určuje sám, kedy dá povel psovi, aby sa posadil.
Zrážka bodov: • krokovanie psa max 5 krokov od povelu stoj - mínus 3 body  • zaujatie inej polohy - mínus 5 bodov • zaujatie inej polohy s krokovaním max 5 krokov - mínus 8 bodov • odídenie z miesta viac ako 5 krokov - 0 bodov • iné menšie chyby - mínus 1 bod

Cvik č. 4   Privolanie                                                                                                                         10 bodov
Pes je uložený do polohy ľahni a psovod odkráča cca 20 m v určenom smere. Psovod odchádza od psa bez zastavenia a obzerania sa. Na pokyn rozhodcu psovod psa privoláva. Pred vydaním povelu na privolanie je povolené oslovenie psa menom. Oslovenie psa však musí byť vyslovené ihneď spolu s povelom tak, aby netvorilo dva povely. Privolanie môže byť vykonané dvoma spôsobmi: priamo k ľavej nohe psovoda, alebo môže byť použitý povel "Ku mne" a následne "K nohe". Predsadnutie musí byť rovné a tesné.
Zrážka bodov: • Pes sa musí pohybovať radostne, primeranou rýchlosťou a prinajmenšom byť v pokluse. Pomalý pohyb je chyba. Za opakovaný povel sú strhnuté 2 body. Ak pes počas doby, kedy sa od neho psovod vzďaľuje, mení polohu (prevaľuje sa), môže dostať najviac 8 bodov. Ak pes opustí východiskový bod počas doby, kedy sa od neho psovod vzďaľuje, cvik nesplnil (0 bodov).

Cvik č. 5   Zmena polôh psa pred psovodom                                                                             15 bodov
Psovod vykonáva cvik na povely rozhodcu. Vo východiskovom bode psovod velí psovi, aby zaujal polohu "ľahni". Potom sa psovod postaví tesne pred psa a velí zmenu polohy. Pes by mal zmeniť polohu 4-krát (sadni - ľahni - sadni - ľahni) za predpokladu, že sa neposunie z pôvodného východiskového bodu. Rozhodca hovorí psovodovi slovom „povel” kedy má vydať povel na zmenu polohy. Dáva pokyn na zmenu polohy približne každých 5 sekúnd. Psovod môže použiť oba povely, aj zvukové a pohyby rukou (rukami), avšak zvukový povel a signál rukou musia byť krátke a použité súčasne. Po poslednom povele "ľahni" sa psovod na základe pokynu rozhodcu vracia ku psovi a dáva povel "sadni". Za psom je určená pomyselná čiara - hranica východiskového bodu.
Zrážka bodov: Dôraz sa kladie na to, ako veľmi sa pes posúva, ako rýchlo mení polohy, presnosť, čistota predvedenia polohy, v ktorej pes zotrváva. Pes sa z východiskového bodu celkovo nesmie posunúť o viac ako dve dĺžky svojho tela (v akomkoľvek smere), inak dostane nulu za cvik. Všetky posúvania sa sčítavajú. Ak pes nestihne vykonať (zmešká) jednu zo štyroch pozícií, dostane najviac 8 bodov a ak nevykoná tri polohy, cvik nesplnil (0 za cvik). Ak si pes po vykonaní poslednej polohy sadne prv, než sa psovod priradí opäť ku psovi, dostane najviac 7 bodov. Používanie hlasných povelov a prehnané alebo nepretržité / dlhé, trvalé povely rukou sú penalizované. Ak psovod vydá po prvý raz druhý povel, budú mu strhnuté 2 body. Ďalší povel navyše je penalizovaný stratou 1 bod.

Cvik č. 6 Obiehanie okolo kužeľa                                                                                                  10 bodov
Psovod a pes stoja v základnom postoji na východiskovom bode, ktorý je od kužeľa vzdialený cca 7 m. Na pokyn stewarda psovod vysiela psa zo základného postoja smerom ku kužeľu, ktorý má pes obehnúť čo najrýchlejšie a najtesnejšie a vrátiť sa späť ku psovodovi do základného postoja. Priradenie do základného postoja sa nehodnotí.
Zrážka bodov: Pes musí obehnúť kužeľ rýchlo a ochotne. Na trase sa nesmie zastavovať, mal by sa pohybovať po čo najkratšej trase.  Cvik je ukončený, ak pes po prvý raz zastane pri alebo pred psovodom. Presnosť priradenia sa nehodnotí, avšak pes nesmie do psovoda naraziť. Pes musí po obehnutí dobehnúť ku psovodovi najmenej 0,5 m od neho.
Veľmi pomalý pohyb alebo neobehnutie kužeľa sú považované za hrubé chyby. Dodatočné povely psovoda, povely rukou alebo výrazné ovplyvňovanie psa sú penalizované bodovou zrážkou.
.
 
VIANOČNÝ PRETEK O POHÁR KK Lovely dog 2017
Vitajte na stránkach Kynologického klubu LOVELY DOG
venovaných výchove a výcviku psov.
Ak potrebujete pomoc s výchovou a / alebo výcvikom psa, neviete si rady so svojim psíkom v nepríjemných situáciách, radi vám budeme nápomocní pri odstránení problému.
Máme za sebou dlhoročnú skúsenosť s výcvikom a spolunažívaním s našimi psami, mnoho poznatkov zo súťaží a skúšok, veľa prečítanej literatúry a absolvovanie seminárov s top školiteľmi.
So svojimi psíkmi sme sa neraz postavili na víťazné stupienky medzinárodných súťaží, samé sme skúsili, čo funguje a čo je treba zmeniť. Umiestnenie na 6. mieste na Majstrovstvách sveta hovorí, že sme pracovali správne a šľapali sme kynologickej špičke na päty.
So svojimi psami stále aktívne pracujeme.